Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΕΙ Πελοποννήσουυ

0
15

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (Executive MBA in Financial Planning) πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία έγκρισης της επανίδρυσής του βάσει των νέων απαιτήσεων και προϋποθέσεων που έθεσε ο Ν. 4485/2017.

Αυτό σημαίνει ότι το ΠΜΣ στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό που υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία από το 2017 (50 εισακτέοι), θα συνεχίσει και τα επόμενα έτη να λειτουργεί αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, επειδή, ακριβώς, ήταν από την αρχή δομημένο ώστε να υλοποιείται με τη διασφάλιση υψηλών ακαδημαϊκών προτύπων, υποβλήθηκε προς έγκριση διατηρώντας τον αρχικό τίτλο του και τους ίδιους βασικούς όρους λειτουργίας. Η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας ενέκρινε χωρίς καμία επιφύλαξη την επανίδρυση καθώς έκρινε ότι το ΠΜΣ πληροί όλες τις αυστηρές ακαδημαϊκές προδιαγραφές που εγγυώνται την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ έχει ως βασικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο πεδίο της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, και της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απευθύνεται σε στελέχη αλλά και σε φοιτητές που μπορεί να βρίσκονται μακριά από το έδρα υλοποίησης του ΠΜΣ, παρέχεται η δυνατότητα για ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης αλλά και μερικής φοίτησης. Υπογραμμίζεται ότι το ΠΜΣ μέσω του Τμήματος ΛΟΧΡΗ έχει συμβληθεί με την GOOGLE και κάνει πλήρη χρήση της πλατφόρμας G-Suite for Education.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 20η Ιουλίου 2018.

Πληροφορίες για τους όρους υλοποίησης του ΠΜΣ και την εκπαιδευτική διαδικασία στο τηλ. 2721045216 και στην ιστοσελίδα http://e-mba.teipel.gr