Γκάφα ολκής | Άκυροι δύο υποψήφιοι του Αννίβα Παπακυριάκου!!!!!!!

0
94

Ο νόμος είναι σαφής. Πιο σαφής δεν γίνεται.

Προφανώς δεν διάβασαν τον νόμο ή τον προσπέρασαν και ανακοίνωσαν δύο υποψηφίους, από το Ζευγολατιό μάλιστα οι οποίοι, είτε οι ίδιοι είτε εταιρείες τους έχουν   κάνει συμβάσεις με το δήμο που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ ετησίως.

Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι κκ. Κωτσάκος Χαρίλαος  και Μαγγίνας Ιωάννης, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες-εργολάβοι και κάνουν έργα για τον δήμο…!

Πρόκειται περί γκάφας ολκής ή απλά δεν ρώτησαν κάποιον νομικό;

Σημασία έχει ότι στο δύσκολο Ζευγολατιό δύο υποψήφιοι βγαίνουν εκτός μάχης και ιδιαίτερα το Καλέντζι που θα μείνει χωρίς εκπρόσωπο.

Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι  θα γίνει ένσταση για κακή συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές των δύο υποψηφίων.

Τους υπέβαλαν σε άδικη δοκιμασία και τσάμπα τους εξέθεσαν αφου ακόμα και αν εκλεγούν θα εκπέσουν, ενώ η συμμετοχή αλλοιώνει και το εκλογικό αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο…!

Άρθρο 10 – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Αντικατάσταση άρθρου 14 του ν. 3852/2010

Παράγραφοι:

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο , τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.