5 εκ. € απο τον Δέδε στον δήμο Λουτρακίου για τις πλημμύρες..!

0
29

Έγκριση δέσµευσης ποσού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2019ΣΕ87100001 της ΣΑΕ 871 του Π.∆.Ε., και διάθεσης ισόποσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεµβρίου 2018», στο πλαίσιο
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και του ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Διότι

Κρίνεται απολύτως επείγουσα και αναγκαία η υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεµβρίου 2018», προκειµένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του εν λόγω ∆ήµου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών του.

Έγκριση δέσµευσης ποσού τριών εκατοµµυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2018ΣΕ871000010 της ΣΑΕ 871 του Π.∆.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και µεταβίβασής της στον ∆ήµο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκ των οποίων ποσό ενός
εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00€) θα διατεθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων και ποσό εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) στην Τοπική Κοινότητα Πισίων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018 που προκάλεσαν πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λπ. και τις  φυσικές καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018».

 (δηλαδή 1.900.000 για τη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας )

Διότι 

Κρίνεται απολύτως επείγουσα και αναγκαία η υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018 που προκάλεσαν πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λπ. και τις φυσικές καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018», προκειµένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο του εν λόγω ∆ήµου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών του.

Πηγή