Ποιοι δικαιούνται έως 120 δόσεις στην εφορία

0
11

Αίρονται κυρώσεις, σταματάνε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης από το δημόσιο, νέες οδηγίες προς φορολογουμένους ενόψει εξωδικαστικού συμβιβασμού
«Πάγωμα» από 70 μέρες ή έως και για πάνω από 6 μήνες, αλλά ακόμα και ακύρωση μέτρων είσπραξης και πλειστηριασμών σε βάρος οφειλετών που θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό προβλέπουν οδηγίες που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, ενόψει της ενάρξεώς της από την Πέμπτη 3 Αυγούστου.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περιγράφει περιπτώσεις όπου κάποιος οφειλέτης χρωστά όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και σε τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, εργαζομένους κλπ), οι οποίοι διαπραγματεύονται συναποφασίζουν για την τύχη των χρεών του οφειλέτη.

Ωστόσο προβλέπεται και δυνατότητα λήψης μέτρων, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κρίνεται «ύποπτος» για δόλια προσπάθεια μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων του σε τρίτους κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση χάνεται, αν δεν πληρωθούν τρεις δόσεις ή παραλείψει να υποβάλει τρεις δηλώσεις ΦΠΑ.
 
36 δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ

Εφόσον το συνολικό ύψος της βασικής βεβαιωμένης έως τις 31.12.2016 οφειλής προς το Δημόσιο είναι έως 3.000 ευρώ (στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τους ν. 4152/2013, 4174/2013,4305/2014 και 4321/2015 των οποίων οι όροι τηρούνται), προβλέπεται ότι:

i) η αποπληρωμή τους (και των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής) γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο,
ii) ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται πενήντα (50) ευρώ,
iii) δεν υφίσταται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.
 
Έως 120 δόσεις για οφειλές έως 20.000 ευρώ

Για βασικές οφειλές άνω των τριών χιλιάδων (3.000) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ:
i) η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο,
ii)  ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ,
iii) δεν υφίσταται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Διαγράφονται χρέη

Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το πότε δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν, και όχι με βάση το χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Η διαγραφή των οφειλών του προηγούμενου εδαφίου τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη απώλειας, ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
 
Πώς κρίνεται τι μπορεί να δίνει ο οφειλέτης

Ως έσοδα για την ικανότητα αποπληρωμής, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη μόνο πραγματικά εισοδήματα φορολογητέα ή μη, όπως κέρδη από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, μισθοί, ενοίκια, τόκοι και άλλα.

Δεν λαμβάνονται δηλαδή τα τεκμαρτά εισοδήματα, όπως εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, τεκμήρια διαβίωσης και άλλα.
 
Πώς καθορίζονται οι δόσεις

Στις περιπτώσεις συμμετοχής του Δημοσίου, ως πιστωτή, στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του ν. 4469/2017, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου υπερψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή αντιπρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών που τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους θα μπορεί να προβλέπει:

α) αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε μέχρι και 120 δόσεις το πολύ,
β) αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά ένα μήνα (όχι ανά δίμηνο ή εξάμηνο κλπ)
γ) καταβολή μηνιαίας δόσης 50 ευρώ κατ’ελάχιστον.

Για χρέη 0,1-20.000 ευρώ, το Δημόσιο δεν μπαίνει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Θεωρείται ότι η ψήφος του για τις οφειλές είναι θετικές υπέρ της πρότασης που έχει τεθεί από άλλους πιστωτές.
 
Δεν επιτρέπονται:

– παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και
– ικανοποίηση απαιτήσεων του δημοσίου με άλλα ανταλλάγματα (πχ σπίτια), αντί για χρήματα.

Αν ο οφειλέτης έχει ήδη ρύθμιση χρεών στην εφορία, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου αποδέχεται τροποποίηση της ρύθμισης, εφόσον αυτή περιορίζεται μόνο στην επαύξηση του αριθμού των δόσεων της υφιστάμενης ρύθμισης, έως το μέγιστο όριο των 120 δόσεων.