Πρόγραμμα για καινοτόμους επιχειρήσεις αγροτοδιατροφής

0
5

Επιχειρήσεις, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με πεδίο δράσης την
αγροδιατροφή και τη βιομηχανία τροφίμων μπορούν να επιδοτηθούν, μεταξύ
άλλων, από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Η
προκήρυξή του, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Από τα 280 εκατ. ευρώ, που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος, τα 44,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με τους παραπάνω κλάδους. Από εκεί
και πέρα, θα ενισχυθούν προτάσεις που αφορούν στα εξής:
υλικά-κατασκευές, τουρισμό, περιβάλλον, Υγεία, ενέργεια, νέες
τεχνολογίες, εφοδιαστική αλυσίδα και πολιτιστικές-δημιουργικές
βιομηχανίες κ.λπ.

Τα σχέδια που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση θα πρέπει να προωθούν
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να
εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

1. Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους
36 μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την
προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Οι δικαιούχοι

Το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις (μικρές,
μεσαίες, μεγάλες) και ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκριμένα, για καθεμία
από τις παρεμβάσεις:

-Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια
μικρομεσαία επιχείρηση είτε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
ανεξάρτητων μεταξύ τους.

-Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
Απευθύνεται σε συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής,
μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους
αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

•Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

•Σε συμπράξεις περισσότερων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

-Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Τι χρηματοδοτείται
Το ποσοστό της επιχορήγησης προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της
επιλέξιμης δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο
έργο κ.λπ. (πίνακες 1-3).

Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται ως εξής (ανά παρέμβαση):
-Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
•200.000 ευρώ για μία επιχείρηση.
•350.000 ευρώ για δύο επιχειρήσεις.
•450.000 ευρώ για τρεις επιχειρήσεις.
•500.000 ευρώ για περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.

-Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς:
•1.000.000 ευρώ.

-Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:
•2.000.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (280 εκατ. ευρώ) θα κατανεμηθεί στις 3
κατηγορίες παρεμβάσεων σε 3 κύκλους προκήρυξης και συγκεκριμένα:

Κύκλος Α’: 126.000.000 εκατ. ευρώ.
Κύκλος Β’: 84.000.000 εκατ. ευρώ.
Κύκλος Γ’: 70.000.000 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μεταξύ άλλων, επιδοτούνται δαπάνες προσωπικού, καθώς και παγίων, όπως
εξοπλισμού, κτιρίων, οργάνων, δαπάνες για γνώσεις, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόσθετα, καλύπτονται γενικά
έξοδα για λειτουργικές δαπάνες ταξιδιών, δημοσιότητας, για αναλώσιμα,
άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης,
συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.

Οσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησής τους, είναι, κατ’ αρχάς, η
επιστημονική και η τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου, η εμπειρία
και η αξιοπιστία του δικαιούχου, η ποιότητα και η ικανότητα του τρόπου
υλοποίησης του έργου, καθώς επίσης τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του
προτεινόμενου σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της
Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ):
-Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eyde-etak.gr
-Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 26 Αθήνα
-Τηλ. επικοινωνίας: 213 1300000
-Φαξ: 210 7458810