Προσλήψεις 10.000 ανέργων, 30-49 ετών,

0
30

Εντός του Νοεμβρίου προκηρύσσεται ένα νέο πρόγραμμα για 10.000
ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, από τον ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός θα προσφέρει τη
δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και με έμφαση στους μακροχρόνια
ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Οι
επιχειρήσεις θα εισπράττουν από τον ΟΑΕΔ επιχορήγηση 15 ευρώ την ημέρα
για την πρόσληψη ανέργων για 3-12 μήνες και 18 ευρώ για την πρόσληψη
μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω
των 12 μηνών).
Η επιχορήγηση των
επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την
ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για διάστημα 12 μηνών. Οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν τις αιτήσεις
τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στη
δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για το νέο πρόγραμμα θα ορίζεται και η
ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
Η διαδικασία επιλογής
«Ερχόμαστε
με ένα νέο πρόγραμμα να επιχορηγήσουμε επιχειρήσεις για την πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών με στόχο την απορρόφηση της ανεργίας σε αυτές
τις ηλικίες. Οι επιχειρήσεις θα έχουν δικαίωμα έως 10 επιλογών
υποψηφίων μέσω του μητρώου μας και ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να
εδραιωθεί ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τη σωστή επιλογή
προσωπικού», δήλωσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη.
Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση
να είναι εγγεγραμμένη στo Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ
και στο ΠΣΚΕ. Για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση χρειάζεται
ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ
και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο και για κάθε ένα από τα
υποκαταστήματά της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι:
1 Εγγραφή/Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Επιχειρήσεις
που είναι ήδη εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προσέλθουν
στις υπηρεσίες του Οργανισμού πριν από την υποβολή της αίτησης εφόσον
απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Επιχειρήσεις που δεν είναι
εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να επισκεφτούν την υπηρεσία
του Οργανισμού (ΚΠΑ2), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).
2 Ηλεκτρονική Εγγραφή στο ΠΣΚΕ. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί τη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis
και να υποβάλει από τις 14 Νοεμβρίου 2016 ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης
Δικαιωμάτων Πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και
συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθηματικό αυτό η επιχείρηση θα τα
χρησιμοποιήσει για να προχωρήσει στην εγγραφή της στο σύστημα του ΠΣΚΕ
που γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.
Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χρήστες του ΠΣΚΕ, με ίδιο ΑΦΜ, με αυτό
της επιχείρησης-υποκαταστήματος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην
παρούσα δράση θα πρέπει και αυτοί να προβούν στη δημιουργία νέου χρήστη.
Κάθε
επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και πέντε
ωφελουμένους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί. Οι επιχειρήσεις με
προσωπικό έως τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν
ωφελούμενο, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο
ωφελουμένους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 19 άτομα για έως και 3
ωφελουμένους και οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων για έως 5
ωφελουμένους.