Πρωτοβουλίες των επιμελητηρίων Πελοποννήσου

0
37

Σημαντικές πρωτοβουλίες του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Με προτάσεις για συνεργασία με σημαντικούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος ξεκίνησε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ) τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΠ κ. Ιωάννης Μπουντρούκας (Επιμελητήριο Αρκαδιας), Α’ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Ξυγκώρος (Επιμελητήριο Μεσσηνίας), Γ’ Αντιπρόεδρος: Φώτιος Δαμούλος (Επιμελητήριο Αργολίδας), Δ’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παναρίτης (Επιμελητήριο Λακωνίας), τα μέλη κ.κ. Γεώργιος Γκούμας (Μεσσηνία), Κατερίνα Καρνιαδάκη (Αρκαδία), Παύλος Κρανιώτης (Μεσσηνία), Ευάγγελος Χριστόπουλος (Αργολίδα).

Ο κ. Μπαλτάς, ειδικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων παρουσίασε το πρόγραμμα που υπάρχει για τη δημιουργία καινούργιων επιχειρηματικών πάρκων στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν για την δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη καθώς και για τη εξέταση δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην Κόρινθο.

Στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, επιδιώκοντας την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επικεντρώθηκαν στην διάρκεια της συζήτησης τους ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας και τα μέλη του ΠΕΣΠ με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιο Κατσή και τον Αντιπρύτανη κ. Γιώργο Λέπουρα.

Οι εκπρόσωποι των Συνδέσμου Βιομηχανιών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου καθ. Κλεομένης Μπάρλος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Καραγιάννης και ο Γεν. Διευθυντής κ. Νίκος Κοτσώνης, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του ΠΕΣΠ παρευρέθησαν στη συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μετά το πέρας των συναντήσεων ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΠΕΣΠ συζήτησαν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως, τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, τη διοργάνωση περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού, το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων, και την έκθεση Πελοπόννησος EXPO 2018.

Υπενθυμίζεται ότι το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο αποτελεί νέο θεσμό που νομοθετήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 86 και επόμενα του Ν. 4497/2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α΄ 187) όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

δ. Υποβάλλει προτάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει το συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

ζ. Μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ στην οικεία Περιφέρεια.

η. Μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τη συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.