ΟΑΕΔ | Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με 5.066 θέσεις

0
24

Από τις 21 Μαΐου μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας του Οργανισμού στη δασοπροστασία, το οποίο αφορά
5.066 θέσεις εργασίας 8μηνης διαρκείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ καλεί
τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του
Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών της Χώρας
(Επιβλέποντες Φορείς, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση
συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας
το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας
πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και
της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των
στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού.

Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην
ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην
αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η δράση αυτή αποσκοπεί:

– στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας
– στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
– στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης – στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων
– στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Αντικείμενο
της δράσης είναι η δημιουργία 5.066 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της
τοποθέτησης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ ες) σε έναν κύκλο συνολικής
διάρκειας 8 μηνών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών της Χώρας.
Δικαίωμα
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ως δυνητικά ωφελούμενοι είναι όσοι γεννήθηκαν πριν την 1/06/2000 και διανύουν το 19 έτος της ηλικίας τους.

Οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν.
2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί,
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και
Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου,, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ.
3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της
ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του
οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.
2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
γλώσσας:
α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ’
ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για
την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης,
αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο
ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να
προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την
απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να
διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή
όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/06/2000.

Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.

Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην
είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον
νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ)
να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις.
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας
υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα
μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί
υπό όρους.

Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της
εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην
διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς ή και
Υπηρεσίες Τοποθέτησης του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου,
με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης
εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω
κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω ( εγγεγραμμένου στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑΜΕΑ).
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω
κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν
από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των
υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου
προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία
μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ

Πηγή: dikaiologitika.gr