Διευκρινίσεις για τους όρους υπαγωγής στις 120 δόσεις

0
14
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων των
επαγγελματιών και επιχειρήσεων με οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ
δίνει, με εγκύκλιό της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σημειώνεται, ότι προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι να
κριθεί βιώσιμος ο οφειλέτης, για το οποίο προβλέπονται συγκεκριμένα
κριτήρια.

Συγκεκριμένα, κατά την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης
οφειλών ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος, εφόσον πληροί σωρευτικά τα κάτωθι
κριτήρια:

α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3)
τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.
4469/2017, και

β) ο λόγος μεταξύ των κάτωθι ποσών:

i. του συνόλου των προς ρύθμιση οφειλών προς όλους
τους πιστωτές μετά την αφαίρεση αφενός μεν του συνόλου των απαιτήσεων
των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα από τόκους υπερημερίας, αφετέρου δε
ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων από αυτοτελή
πρόστιμα που δε συμβεβαιώνονται με την κύρια οφειλή και έχουν επιβληθεί
από τη Φορολογική Διοίκηση και ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)
των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

ii. προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8).

Όλη η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn