ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Αμεση πρόσληψη 4 επικουρικών γιατρών

0
32

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακο ινώνει ότιενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη
τεσσάρων (4) επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων:

    Ουρολογίας για χρονική διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών.
    Αναισθησιολογίας για χρονική διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών.
    Ακτινοδιαγνωστικής για χρονική διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών.
    Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ για χρονική διάρκεια σύμβασης τριών (3) ετών.

    
 Όσοι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Γ.Ν. Κορίνθου, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

  Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα δεδομένου ότιυπάρχει η  σχετική έγκριση από το Υπουργείο Υγείας.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία
από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου Κορίνθου
στα τηλέφωνα
2741361805 (κ. Αν. Γιαλούρη) και
2741361923 (κ. Δημ. Μπράμη).