Σαρωτικές αλλαγές με απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση

0
48

Ο κεντρικός πυλώνας των θεσμικών αλλαγών που εμφανίζεται αποφασισμένο να δρομολογήσει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το σύστημα της απλής αναλογικής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αλλάζει ο τρόπος εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και θεμελιώνονται νέοι τρόποι συγκρότησης και λειτουργίας.
Επίσης, θα υπάρξουν αλλαγές και στον ρόλο και στις αρμοδιότητες κάθε οργάνου. Στο κείμενο της επιτροπής,  στο οποίο θα κληθεί να βάλει το πολιτικό στο αποτύπωμα η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται λόγος για τη θέσπιση μορφών άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου.
Επίσης, γίνεται αναφορά στην αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών λαϊκών συνελεύσεων για καθιέρωση του θεσμού των τοπικών δημοψηφισμάτων, ενώ την ίδια στιγμή εισάγονται νέοι θεσμοί δημοκρατικής συμμετοχής.  Ακόμη, προωθείται η ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με στόχο τον περιορισμό των δημαρχοκεντρικών – περιφερειαρχοκεντρικών χαρακτηριστικών του συστήματος.

Χρόνος διεξαγωγής εκλογών Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές προτείνεται να αποσυνδεθούν
από τις ευρωεκλογές. Προτείνεται να διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) – ή κάθε πέντε (5), αν επιλεγεί αυτή η λύση – χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, όπως
στο προηγούμενο καθεστώς (προ «Καλλικράτη»), και οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου της διεξαγωγής των εκλογών έτους. Το όριο εκλογικής ενηλικότητας προτείνεται να μειωθεί στα 17 έτη και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε εναρμόνιση προς τη ρύθμιση που
υιοθετήθηκε πρόσφατα και για τις εθνικές εκλογές, με το ν. 4406/2016.

Σε  αφορά την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, προτείνεται :
1ον
. Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων της στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων
2ον
. Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και τη μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων της είτε στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων είτε (όπου
αυτό δεν είναι δυνατό) στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή,
ανάλογα και με το ειδικότερο περιεχόμενο εκάστης αρμοδιότητας.
3ον. Η διάκριση των πολιτικών και των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και
τη μεταφορά τους στα αντίστοιχου χαρακτήρα όργανα.
4ον
. Η αναβάθμιση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ώστε
να αποφορτιστεί ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι από τις αμιγώς
διεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες και να είναι σε θέση να
επιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο, παραμένοντας ωστόσο ο
Γενικός Γραμματέας πολιτικό στέλεχος του Δήμου (μετακλητός).
5ον
. Η ενίσχυση της υπηρεσιακής δομής των ΟΤΑ α’ βαθμού, με την
καθιέρωση μεταξύ άλλων ενός minimum θέσεων και οργανικών μονάδων σε
κάθε κατηγορία ΟΤΑ α’ βαθμού, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες
τους, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη θεσμική μνήμη των υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως της εναλλαγής των Δημοτικών Αρχών, και θα ενισχύει την
επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων του Δήμου στις
συνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του Δημοτικού Συμβουλίου
είτε και των δύο αυτών οργάνων, με δικαίωμα λόγου, σε όλα τα θέματα που
αφορούν τον τρόπο διοίκησης, το προσωπικό και τα οικονομικά του Δήμου.
7ον
. Η δημιουργία ενός τετραμερούς συστήματος διοίκησης των Ο.Τ.Α.
με τα βασικά όργανα που απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ 10 .
8ον
. Η ριζική αναμόρφωση των δευτερευόντων οργάνων, και
συγκεκριμένα :
 Η κατάργηση των ειδικών επιτροπών με περιορισμένο, εκ του νόμου,
αντικείμενο και την καθιέρωση, γενικώς, της ελευθερίας των Δημοτικών
Συμβουλίων να συγκροτούν επιτροπές, είτε μόνο από μέλη τους, κατ’
αναλογία της δύναμης κάθε παράταξης (που θα μπορούν να έχουν και
αποφασιστικές αρμοδιότητες) είτε και με τη συμμετοχή εργαζομένων του
Δήμου, άλλων φορέων και ιδιωτών (οπότε, υποχρεωτικά, θα έχουν μόνο
γνωμοδοτικό χαρακτήρα).
 Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης, από ένα Δημοτικό
Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι
όλων των βασικών φορέων της περιοχής και το οποίο θα συνεδριάζει
υποχρεωτικά σε τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα, εκφράζοντας γνώμη
επί όλων των θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και το Δήμο, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος του Δήμου. Σε συγκεκριμένες
σημαντικές αποφάσεις (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισμού, επιχειρησιακού
προγράμματος κ.λπ.) το Συμβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο ως ο
κεντρικός φορέας της διαβούλευσης στο τοπικό επίπεδο.
 Η αναμόρφωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων, ώστε αυτό να συγκροτείται από αιρετά μέλη, από τους ίδιους
τους μετανάστες και πρόσφυγες που κατοικούν στα όρια του Δήμου, καθώς
και από εκπροσώπους των φορέων αλληλεγγύης.
Προτείνεται η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των Δήμων
σε εκλογικές περιφέρειες και ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη
την έκταση του Δήμου.

Για τις δημοτικές εκλογές προτείνεται :

 Κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για όλο το Δήμο για κάθε
συνδυασμό, χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων κ.λπ. ανά Δημοτική Ενότητα
 Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
ίσου με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστου
αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.
 Αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για το
(κεντρικό) Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται σε
κάθε Δημοτική Ενότητα για το οικείο Συμβούλιο. Αυτόνομη κατάρτιση συνδυασμών για κάθε Συμβούλιο Δημοτικής
Ενότητας.

Καταργούνται οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες

Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές εκλογές, προτείνεται :
Κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγόμενων χωρικών
Αντιπεριφερειαρχών  Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψήφιων Περιφερειακών
Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στην οικεία
Περιφερειακή Ενότητα και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών
+10%

Προτείνεται η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού/
Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής
αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών, με βάση την «κλασική» μέθοδο της
αναλογικής των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμερα για τον 1ο γύρο.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει

50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο (οπότε ο επικεφαλής του
αναδεικνύεται, αντίστοιχα, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης), θα πραγματοποιείται
επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε Δήμαρχος/Περιφερειάρχης θα είναι ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανομή των εδρών που έχει ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.
Σημειώνεται ότι το πρόσωπο του Δημάρχου/ Περιφερειάρχη διαθέτει παγιωμένη θέση στη συνείδηση των πολιτών, γι’ αυτό και η προτεινόμενη ρύθμιση δεν ανατρέπει ριζικά τις μέχρι σήμερα διαδικασίες με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι οι αιρετοί και οι πολίτες. Με την επιλογή αυτή ενισχύεται θεσμικά
και συμβολικά η θέση και ο ρόλος του Δημάρχου/ Περιφερειάρχη. Υπάρχει  αποσύνδεση της εκλογής των οργάνων της Δημοτικής Ενότητας
από την εκλογή του δημοτικού συμβουλίου, τόσο ως προς την κατάρτιση των συνδυασμών (δηλ. ένας συνδυασμός να μπορεί να κατέλθει έγκυρα μόνο στο «κεντρικό» Δημοτικό Συμβούλιο ή μόνο σε μία Δ.Ε.), όσο και ως προς την ανάδειξη των επιτυχόντων (δηλ. δεν θα υπάρχει εξάρτηση των τοπικά επιτυχόντων από τον κεντρικά επιτυχόντα συνδυασμό)
 Η καθιέρωση μόνο συλλογικών οργάνων και κατανομή των εδρών
τους με απλή αναλογική μεταξύ των συνδυασμών, με βάση τα αποτελέσματα
κάθε Δημοτικής Ενότητας
 Η έμμεση εκλογή του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.