Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

0
13

Εμπορικές επιχειρήσεις που είναι σε λειτουργία αλλά και ελεύθεροι
επαγγελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί κ.λπ.) που χρωστούν στην
εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία έως 50.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα
τις επόμενες ημέρες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
των αιτήσεων να έχει ενεργοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα, 5
Φεβρουαρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), επιδιώκουν να
βελτιώσουν ανάλογα τα πληροφοριακά τους συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν
να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους οφειλέτες και να
γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, χωρίς να προκύψουν προβλήματα.

Το ενδιαφέρον των οφειλετών είναι μεγάλο αλλά για να υπαχθούν στη
ρύθμιση δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Για να καταφέρουν να ενταχθούν
πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που έχουν να
κάνουν, μεταξύ άλλων, με το ύψος εισοδήματος, τα περιουσιακά στοιχεία
και με το εάν είναι βιώσιμη επιχείρηση.

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει οφειλές 10.000 ευρώ και ακίνητη
περιουσία ύψους 251.000 ευρώ δεν μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση. Oσοι
λοιπόν καταφέρουν και ενταχθούν στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών ή
του υπουργείου Εργασίας πρέπει για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη
ρύθμιση των 120 δόσεων να είναι συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις και
να μην αφήνουν απλήρωτους φόρους και εισφορές.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο εφόσον είχαν βεβαιωθεί
στην εφορία μέχρι και τις 31.12.2016, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
υποβληθεί αίτηση μέχρι το τέλος του 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά και μόνον
ηλεκτρονικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν μία σειρά
από δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα πιστοποιητικά από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο (περί μη πτώχευσης του οφειλέτη, μη υπαγωγής αυτού σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή συμφωνίας ρύθμισης ή
ειδικής διαχείρισης, ή βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του
οφειλέτη σε μία από τις παραπάνω διαδικασίες κ.λπ.) ή από το
Ειρηνοδικείο Αθηνών (ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση
ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού) ή επικυρωμένο
αντίγραφο αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Ειδικότερα, στη ρύθμιση εντάσσονται:

 • Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά
  πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές οφειλές τους προς όλους
  τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.
 • Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα των οποίων
  οι οφειλές προς τα Ταμεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
 • Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, με επιχειρηματική
  δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
  κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τα Ταμεία δεν
  υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Ρύθμιση ανά ύψος οφειλής

Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων
με πτωχευτική ικανότητα (έμποροι) ή νομικών προσώπων που αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές έως
50.000 ευρώ.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:

α) Τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

β) Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων
δόσεων ως εξής, ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος
αριθμός δόσεων 36.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

β) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.