Επιχορήγηση έως 200 χιλ. ευρώ για την ίδρυση τουριστικών μμε

0
7

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για την ένταξη των υποψήφιων επενδυτών στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Στο
πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 25.000 έως
400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50%, που
σημαίνει ότι η επιχορήγηση μπορεί να κυμαίνεται από 12.500 έως 200.000
ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως και τις 28 Μαρτίου 2018.
Βασικός
στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από μμε σε συγκεκριμένους
τομείς τουριστικής δραστηριότητας του ν. 4276/2014 και στις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και
τουρισμός υπαίθρου). Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία
τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγιστοποιώντας τη συμβολή του
τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της χώρας
μας.