Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το ΦΠΑ

0
9

Να απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ μπορούν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι επιτηδευματίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
ΦΠΑ και καταβολής του φόρου εάν κατά την προηγούμενη διαχειριστική
περίοδο (2017) πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, χωρίς
στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Η απαλλαγή ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι και τη λήξη της.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το καθεστώς της απαλλαγής, δεν
επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που
πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν
ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για τις εισροές τους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη
επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις
δραστηριότητές της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει αυξημένα
έσοδα.

Ωστόσο, η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη
μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της
επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Το ποσό των 10.000 ευρώ αφορά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα τα οποία
πραγματοποιούν οι υποκείμενοι εντός της διαχειριστικής περιόδου από το
σύνολο των δραστηριοτήτων τους και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη
φορολογία εισοδήματος.

Οσον αφορά τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, αυτές εντάσσονται με την
έναρξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και από την επόμενη διαχειριστική
περίοδο μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς απαλλαγής,
πάντα με βάση το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων.