1.783 προσλήψεις σε Δήμους, νοσοκομεία, ΔΕΗ, μουσεία

0
11

Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθούν η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών και η
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Συνολικά θα γίνουν 194
προσλήψεις για ειδικότητες όπως εργοδηγοί, τεχνικοί, οδηγοί, φύλακες,
υπάλληλοι γραφείου, μηχανικοί κ.ά.
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ
Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 22200, Μεγαλόπολη
(τηλ. επικοινωνίας: 2791025045, εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.