Τι αλλάζει στη δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων στην εφορία

0
11

Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
τη διακοπή επιχειρηματικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων
φορολογουμένων, με βάση την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των
εργασιών τους, καθορίζει απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
Γ. Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται
εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την
ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων, ενώ, εάν υποβληθεί μετά την
πάροδο των 30 ημερών, θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα
επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Οι αρμόδιες ΔΟΥ προς τις οποίες θα υποβάλλονται οι δηλώσεις διακοπής
εργασιών δεν θα ζητούν πλέον την ακύρωση τυχόν θεωρημένων φορολογικών
στοιχείων, ενώ θα ελέγχουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών
παρακολουθώντας στο σύστημα TAXIS αν, μετά την ημερομηνία διακοπής που
δηλώνει ο αιτών φορολογούμενος, έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές στο
σύστημα αυτό (αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ.), καθώς και αν
μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά
στοιχεία. Γενικά δε για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η
δήλωση διακοπής δεν γίνεται δεκτή από τη ΔΟΥ εφόσον κατά τη δηλούμενη
ημερομηνία παύσης των εργασιών υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα επί
ακινήτων.

Γενικά, με τη νέα αυτή απόφαση η διαδικασία διακοπής επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ απλοποιείται και συντομεύεται κατά πολύ, ειδικά
για όσους φορολογουμένους δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα
και δεν έχουν σε εκκρεμότητα χρηματικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις.
Αναλυτικά, η απόφαση του κ. Πιτσιλή προβλέπει τα εξής:

1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που:

α. δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,

β. δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρίες ή λοιπά νομικά πρόσωπα
για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της
επιχείρησής τους,
δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4) με βάση τον
πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.

Οταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

2. Οσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ και σκοπεύουν να προβούν σε
παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσης,
απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το ΓΕΜΗ.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν
έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ ή, ακόμα κι αν έχουν, δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική
για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της
δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η
ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των
εργασιών τους.

3. Επίσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες είναι
υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
ότι κατά την ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν εμπράγματα δικαιώματα
επί ακινήτων.

4. Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ο αρμόδιος υπάλληλος
της ως άνω ΔΟΥ ελέγχει πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν έχει
καταχωριστεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της
αιτηθείσης ημερομηνίας διακοπής εργασιών μεταβολή ως προς τα στοιχεία
άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (έδρα, ΚΑΔ, αλλαγή
μελών, εταίρων κ.λπ.).

Εάν έχει καταχωριστεί σχετική μεταβολή σε χρόνο μεταγενέστερο της
αιτηθείσης ημερομηνίας διακοπής εργασιών, η ημερομηνία διακοπής δεν
μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της τελευταίας καταχωρισθείσης
μεταβολής.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
τήρηση των προϋποθέσεων και τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης
εργασιών των ως άνω προσώπων.

Τήρηση προϋποθέσεων-επαληθεύσεις

Α. Οσον αφορά στην τήρηση των προϋποθέσεων: Για τα φυσικά, νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος, επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελματικού οχήματος ιδιωτικής
χρήσεως.

Β. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το
κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και τη λήψη
φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που
δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (ταμειακές μηχανές
κ.λπ.).

2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ειδικότερα:

α. Διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις
ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το
Σύστημα VIES) προς το φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης
ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

β. Διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές
συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών
και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων
υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής
εργασιών.

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή
της δήλωσης διακοπής εργασιών ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία
παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝΦΙΑ- πράξεις διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου.

Γ. Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, ΦΠΑ,
καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της
διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή θα πρέπει να
έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι
και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής
δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων
θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο
παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

 gpalaitsakis@etypos.com