«Πυροβολούν» τις αλλαγές για την άδεια κυνηγιού

0
30

Τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι αλλαγές στον τρόπο υποβολής των
αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών κυνηγιού δεν αποκλείεται
να ευνοήσουν τη χορήγηση των τελευταίων σε άτομα ανίκανα για οπλοχρησία
ή σε λαθροθήρες κρούει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος με προσφυγή
της στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διεκδικεί συγκεκριμένα να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η
από 4.10.2016 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, που
-τροποποιώντας την παλαιότερη διαδικασία- παρέχει τη δυνατότητα τα
αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας θήρας κυνηγιού να
υποβάλλονται από μεμονωμένο κυνηγό (όχι μέλος αναγνωρισμένου συλλόγου),
είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση είτε μέσω δικηγόρου. Στη δεύτερη περίπτωση,
απαιτείται και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του παλαιού νόμου 105 (σήμερα
νόμου 1599/1986), στην οποία να βεβαιώνεται ότι «δεν έχει μεταβληθεί η
κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας από το χρόνο της
προγενέστερης άδειας θήρας και συνεπώς εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του αιτούντα κυνηγού οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας».

Η διαδικασία αυτή, υπογραμμίζει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος,
«δεν επιτρέπει την πάταξη φαινομένων υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση
άδειας θήρας από ανίκανα για οπλοχρησία άτομα ή από λαθροθήρες,
δεδομένου ότι ο έλεγχος από το δικηγόρο σε σχέση με τον έλεγχο των
δασικών αρχών είναι τυπικός». Και τούτο, σημειώνει, αφού ο δικηγόρος δεν
γνωρίζει εάν ο πελάτης του είναι λαθροθήρας ούτε διαθέτει ειδικές
γνώσεις για να διακριβώσει εάν ο πελάτης του είναι ικανός για οπλοφορία
και οπλοχρησία.