Ξεκινούν οι αιτησεις για τον κοινωνικό τουρισμό!

0
15

Τις επόμενες ημέρες ανοίγουν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την επιταγή
κοινωνικού τουρισμού που θα παρέχει στους δικαιούχους έως και 10 ημέρες
επιδοτούμενων διακοπών.

 Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.12.2016 έως την 30.11.2017 και
οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον
ΟΑΕΔ θα γίνουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1)
έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω
παραγράφου, ενώ προσαυξάνεται κατά πέντε (5) επιπλέον διανυκτερεύσεις
για τους δικαιούχους – ωφελούμενους που επιλέγουν τουριστικά καταλύματα
των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρο και Κω.

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη
οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με
υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας
πρόσκλησης.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση
του δικαιούχου και των ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη δημόσια
πρόσκληση και είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία
του τουριστικού καταλύματος.

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο,
ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των
δικαιούχων – ωφελουμένων.