Ξεκίνησε η κατάθεση των φακέλων για τους Νέους Αγρότες

0
23

Ανοιξε απο χθες, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου ανοίγει το σύστημα κατάθεσης
των επενδυτικών φακέλων για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών του νέου ΠΑΑ
(Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»).

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών αποτελεί η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής
ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών.

Γι’ αυτό το σκοπό προβλέπεται η ενίσχυση νέων  γεωργών, που δεν έχουν
υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή τους
στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν τα κατάλληλα
εφόδια και θα είναι βιώσιμες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων να έχουν
υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2016 και να διαθέτουν
γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας
(εκφρασμένη ως Τυπική Απόδοση) τα 8.000 ευρώ.

Δίνεται η δυνατότητα ένταξης και σε νομικά πρόσωπα με γεωργική
δραστηριότητα, στα οποία νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι νέος
γεωργός και μετέχει στο κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ
και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατανέμονται πιστώσεις ύψους 24,4
εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση, που θα λάβουν οι δικαιούχοι, κυμαίνεται από
17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της
καλλιέργειας/εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης  και θα καταβληθεί σε
δύο δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης – φάκελο
υποψηφιότητας από τις 31 Οκτωβρίου 2016 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016,
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ). Κατόπιν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο
ΠΣΚΕ, δηλαδή από την 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2016, οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν
(πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του
τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις,
που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου. Επίσης,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.