Έρχονται 3 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ύψους 234 εκατ. ευρώ

0
14

Στα «σκαριά» είναι τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση
βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Οι προκηρύξεις τους
τοποθετούνται από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο πρώτο
τετράμηνο του 2017 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 234 εκατ.
ευρώ.

* Το πρώτο πρόγραμμα, με τίτλο «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης
αξίας», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ),
απευθύνεται σε υφιστάμενες, μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, που
δραστηριοποιούνται στους εξής εννέα τομείς προτεραιότητας της
οικονομίας: αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, τουρισμός, πολιτιστικές
& δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά-κατασκευές, τεχνολογίες
πληροφορικής & επικοινωνιών, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα,
περιβάλλον, υγεία με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής
δραστηριότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρηματοδότηση σχεδίων
ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων ή και οριζόντιων
διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται
οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες αγορές).

* Το δεύτερο: «Εξωστρέφεια-διεθνοποίηση ΜμΕ», προϋπολογισμού 100
εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ), αποσκοπεί στην ενίσχυση της
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως
μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι η αύξηση της
εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και η προβολή των ελληνικών
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

* Το τρίτο πρόγραμμα: «Αξιοποίηση επιχειρηματικής
εμπειρίας-επιχειρηματική επανεκκίνηση», προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ
(δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ), αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από
ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Πρόθεση είναι η σύσταση ενός πλαισίου
επιχειρηματικών ευκαιριών για ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει
επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική
εμπειρία με απώτερο σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Εχουν ακόμα δρόμο

Τα παραπάνω σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ). Εντός του επομένου τριμήνου αναμένονται να ολοκληρωθούν η
προετοιμασία των προσκλήσεων και οι οδηγοί εφαρμογής για να προκηρυχθούν
τα προγράμματα μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017.