Σε ποιούς θα κατασχέσει χρήματα η εφορία

0
23

Αν κάποιος έχει εργαστεί για το δημόσιο και έχει να λάβει χρήματα από
την κεντρική διοίκηση ή κάνει μεταβίβαση ακινήτου ενώ έχει ταυτόχρονα
ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία θα δεί τα χρήματα να εξαφανίζονται
καθώς οι εφορίες έχουν εντολή να παρακρατούν ως και το 100% της οφειλής!
Έτσι
απλά ακόμη και εάν κάποιος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση για τις οφειλές του
στο Δημόσιο χάνει το δικαίωμα αυτό καθώς οι εφορίες ουσιαστικά κάνουν…
ό,τι θέλουν και μπορούν να εισπράξουν από 10% ως και 100% του
οφειλόμενου ποσού.
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει εργαστεί για
έναν Δήμο της χώρας και έχει να λάβει 1.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ο ίδιος
άνθρωπος έχει ένα χρέος στην εφορία της τάξης των 600 ευρώ. Ακόμη και
εάν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων, αντί να λάβει το ποσό των
1.000 ευρώ η εφορία θα προβεί σε κατάσχεση του ποσού των 600 ευρώ που
χρωστάει και έτσι θα λάβει μόλις 400 ευρώ. Το μέτρο είναι αναγκαστικό
και δεν γλιτώνει κανείς.
Το παραπάνω μέτρο ενεργοποιείται αυτόματα
σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καθώς για να
πληρωθεί κάποιος από το Δημόσιο απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Έτσι
βάσει της εγκυκλίου:
Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής διοίκησης παρακρατείται το 100% της οφειλής.
Τι αναφέρει η εγκύκλιος:

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι
ληξιπρόθεσμες, άνω των 30 ευρώ, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική
Διοίκηση (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) –
τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ., κλπ) – για τις
οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες
φορολογικές και άλλες διατάξεις.
– Μόνη η ύπαρξη βεβαιωμένων μη
ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, δεν εμποδίζει τη χορήγηση
αποδεικτικού ενημερότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
συμψηφισμού.
– Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως
ύψους ποσού (ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των χιλίων πεντακοσίων
-1.500- ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού
ενημερότητας) πρέπει να ελέγχεται η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του
συμψηφισμού
– Στις περιπτώσεις που ζητείται αποδεικτικό
ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
επ’ αυτού, και υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα
ευρώ, στην αίτηση και επί του αποδεικτικού ενημερότητας αναγράφεται ο
αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), ή εφόσον δεν υφίσταται, οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί
του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα.
– Στις περιπτώσεις που
ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και υφίσταται
συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα ευρώ, στην αίτηση αναγράφεται
το στοιχείο του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί
την συγκεκριμένη πληρωμή
– Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό
ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη
χρημάτων, το στοιχείο του τίτλου πληρωμής αναγράφεται επί του
αποδεικτικού ενημερότητας.
Σε ότι αφορά τα ποσοστά και ποσά παρακράτησης που τίθενται επί του αποδεικτικού στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

Στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για
είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου
δικαιώματος επ’αυτού και υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο
όρος της παρακράτησης,
– Κατά τη χορήγηση αποδεικτικού
ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης το συνολικό ποσό της
παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων
οφειλών. Συνεπώς, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση
τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του
αποδεικτικού. Σημειώνεται ότι οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε
καθεστώς αναστολής είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν, μόνο εάν ζητηθεί
από τον οφειλέτη.
– Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό
ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής
Διοίκησης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, το συνολικό
ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι
του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του
δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (ληξιπροθέσμων και μη, καθώς
και σε καθεστώς αναστολής είσπραξης).
– Σε περίπτωση τήρησης
περισσότερων της μίας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, το ελάχιστο προς
παρακράτηση ποσό πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον των
αντίστοιχων δόσεων κάθε μίας ρύθμισης.