ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑE: Αύξηση 2,7% στον κύκλο εργασιών το 2015

0
37

Η εταιρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται
στην παραγωγή και πώληση αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος και που
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα,
ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα για το 2015 με αύξηση 2,7% στον κύκλο
εργασιών της.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2015 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας,
ανήλθε σε € 51.777.506 έναντι ποσού € 50.421.782 της προηγούμενης
χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 1.355.724 ή ποσοστό 2,7%. Τα κέρδη
προ φόρων ανήλθαν σε € 4.758.176 έναντι ποσού κερδών € 1.005.661 της
προηγούμενη χρήσης ενώ τα συνολικά κέρδη μετά φόρων (συμπεριλαμβανομένων
και των λοιπών εσόδων) ανήλθαν σε €3.122.878 έναντι κερδών μετά φόρων €
344.886 της προηγούμενης χρήσεως.

To λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕBITDA) ανήλθε κατά την χρήση 2015 σε €
7.456.787 (κέρδη) ενώ κατά την χρήση 2014 ανήλθε σε € 5.148.335 (κέρδη),
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,8%. Σε επίπεδο ομίλου το λειτουργικό
αποτέλεσμα (ΕΒΙΤDA), ανήλθε κατά την χρήση 2015 σε € 7.257.661 (κέρδη)
ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε € 4.901.666 (κέρδη)
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45,8%.