Δεν παίρνεις σύνταξη αν χρωστάς στον ΟΑΕΕ!!!

0
158

 

Χωρίς προσωρινή σύνταξη
μένουν αναγκαστικά όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν στον ΟΑΕΕ
ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ  (15.000 ευρώ κύρια οφειλή +
5.000 ευρώ προσαυξήσεις) ακόμη κι αν έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό
δικαίωμα.

Όπως ορίζει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ που υπογράφει ο διοικητής του Οργανισμού
Δ. Τσακίρης, προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται σε υποψήφιους συνταξιούχους
όλων των κατηγοριών (γήρατος – αναπηρίας – θανάτου) οι οποίοι όμως,
κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη
οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές, με εξαίρεση αυτές από την αναγνώριση
πλασματικών ετών.

Για το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό
νόμο, τα ποσά της προσωρινής σύνταξης κυμαίνονται από 384 έως 768 ευρώ
(για πλήρη σύνταξη), μειωμένα δηλαδή κατά 38% σε σχέση με το προηγούμενο
καθεστώς. Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω χηρείας ,αναπηρίας η
πρόωρης συνταξιοδότησης, το ποσό της προσωρινής σύνταξης μπορεί να
κατέβει ακόμα και στα 192 ευρώ. Ο χρόνος έκδοσης της προσωρινής σύνταξης
δεν θα υπερβαίνει του δύο μήνες.

Μάλιστα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι δίδεται προτεραιότητα στους
δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους
γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για
όσους συνταξιοδοτούνται με βάση ειδικές διατάξεις. Για την εφαρμογή της
ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα αναπηρία
τουλάχιστον 50%.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης αφορά
αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016 και
κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη ορίζεται ως το
50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που
προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο
εισόδημα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των
τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν ή έπρεπε να
καταβληθούν κατά τους μήνες αυτούς, διαιρούμενου δια του 20% και δια του
12.

Το ποσό για περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης προσωρινής σύνταξης γήρατος
υποχωρεί κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη και φτάνει το πολύ
έως και στο -60/200.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εάν υπολείπονται 60 μήνες η προσωρινή σύνταξη
υποχωρεί και διαμορφώνεται από 268,80 ευρώ έως 537,60 ευρώ. Σε περίπτωση
μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας, αν η αναπηρία είναι για παράδειγμα
70%, τότε το ποσό της προσωρινής σύνταξης θα κυμαίνεται από 288 έως 576
ευρώ. Ομοίως, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω
θανάτου, όπου καταβάλλεται το 50% της προκύπτουσας προσωρινής σύνταξης,
το κατώτατο και ανώτατο όριο διαμορφώνονται σε 192 και 384 ευρώ
αντίστοιχα.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι μετά την έκδοση της οριστικής
απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά της προσωρινής σύνταξης που έχουν
καταβληθεί συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν έχουν δημιουργηθεί.
Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι όροι χορήγησης της σύνταξης, τότε
τα ποσά που εισπράχθηκαν αναζητούνται από τον ΟΑΕΕ ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα.

Η προσωρινή σύνταξη δεν χορηγείται όταν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι
δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν, καθώς και όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα άλλη
κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία, οριστική ή προσωρινή. Επίσης, δεν
χορηγείται όταν δεν έχει διακοπεί η οποιαδήποτε εργασία κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοοδότησης.

Επισημαίνεται ότι εάν το ποσό της προσωρινής σύνταξης ανέρχεται στα 750
ευρώ και ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει ταυτόχρονα για την αναγνώριση
χρόνου ασφάλισης, ποσό 300 ευρώ το μήνα, τότε η προσωρινή σύνταξη που θα
χορηγείται υποχωρεί στα 450 ευρώ.

Σε καμία περίπτωση το ποσό της της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να
υπολείπεται, μετά την αφαίρεση του ποσού της εξαγοράς, του 50% του ποσού
που προκύπτει. Δηλαδή, εάν το ποσό της προσωρινής σύνταξης είναι 750
ευρώ και το ποσό της εξαγοράς για χρόνο ασφάλισης είναι 450 ευρώ το
μήνα, τότε θα χορηγείται προσωρινή σύνταξη στα 375 ευρώ το μήνα, δηλαδή
ακριβώς το μισό.