Δείτε αυτά τα προγράμματα. Σας ενδιαφέρουν!

0
10

Σε
συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) , που
έβαλε χώρα την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του ΕΦΕΠΑΕ , η Διαχειριστική
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,
  με γεωγραφική αρμοδιότητα τις περιφέρειες,
Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, αναλαμβάνει καταρχήν τη διαχείριση τεσσάρων
προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ που έχουν ήδη προκηρυχθεί.
Πιο
συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα:
Α) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , Β) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ,
για τα
οποία η ηλεκτρονική υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων έχει λήξει, καθώς και τα Γ) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
και Δ) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ,
όπου η
ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 6 & 9 Ιουνίου
αντίστοιχα.
Εκτιμάται
ότι το αντικείμενο διαχείρισης του φορέα θα αυξηθεί σημαντικά στην πορεία,
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αναπτυξιακές αναγκαιότητες.
Σημειώνεται
ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ, θα
συνεργαστεί με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), με την οποία
συνεργάστηκε με επιτυχία και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η
σύμβαση συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ
και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών
Ελλάδας κ. Νίκου Μυρτάκη
προβλέπει :
  • Παροχή στον ΕΦΕΠΑΕ των αναγκαίων για την
    εκτέλεση του έργου εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης, προκαταβολών για
    χρηματοδοτήσεις δικαιούχων, προκαταβολών για άντληση λειτουργικών πόρων).
  • Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών του ΕΦΕΠΑΕ
    για χρηματοδότηση δικαιούχων και διατήρηση λειτουργικών πόρων.
Το πλήρες
ενημερωτικό υλικό των προγραμμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων diaxeiristiki.gr , στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ antagonistikotita.gr,
του ΕΣΠΑ espa.gr,
του ΕΦΕΠΑΕ efepae.gr  στα κοινωνικά δίκτυα της Διαχειριστικής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων