Δύο νέες προεκλογικές προσλήψεις στο Ζευγολατιό!

0
9

Μία πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη κάνει ο πολύ γνωστός γεωπόνος κ.Θανάσης Περαχωρίτης στην προσωπική του σελίδα και αφορά την άμεση πρόσληψη δύο ειδικών συνεργατών, από τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας…!

Η ειρωνική διάθεση του κ.Περαχωρίτη, βγάζει στην επιφάνεια τον τρόπο που η απερχόμενη δημοτική αρχή, αντιμετωπίζει πλέον τις τελευταίες ημέρες της.

Θα έχει πολύ μεγάλο εκλογικό ενδιαφέρον, να δούμε ποιοί θα είναι οι δύο συνεργάτες που θα προσληφθούν απο τον κ.Παπακυριάκο…και πόσους ψήφους θα “κόβουν” απο τον Μανάβη..!

Εκεί βρίσκεται το μυστικό…

Γράφει ο κ.Περαχωρίτης:

ΣΠΕΥΣΑΤΕΕΕΕΕ…!!!
ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ…!!!
ΜΕΧΡΙ 31-08-2019…!!!
ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ… ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ… ΚΑΙ Η ?…!!!

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ…!!!
ΘΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ…!!!

Υ.Γ. Λίγο πριν την ? έχει πέσει “δουλειά”…
Ο Δήμαρχος εξαντλεί το μέγιστο των “δικαιωμάτων” του… και μειώνει την ανεργία…!!! ?

ΜΠΡΑΒΟΟΟΟΟ…!!! ?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό: 22-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 595
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ζευγολατιό Ν. Κορινθίας 20001
Τηλέφωνο: 2741360504/-507
ΦΑΞ: 2741052303
Πληροφορίες: Π. Κακλίδου
Email: kaklidou@1306.syzefxis.gov.gr
Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου Βέλου-Βόχας, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 213 του ν.4555/2018.
3. Τον Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέλου-Βόχας(ΦΕΚ2694/Β/11-11-
2011).
4. Το γεγονός ότι στο άρθρο 19 του ΟΕΥ προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών
συνεργατών, οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν ανέρχονται σε δύο (2).
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι
Την πρόσληψη δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, oι οποίοι θα επικουρούν τον Δήμαρχο και θα
αναλάβουν καθήκοντα σχετιζόμενα α) o πρώτος εξ αυτών με την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και β) o δεύτερος εξ αυτών με την υποστήριξη του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους  του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή  από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην  οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από
ΔΟΑΤΑΠ.
Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η  ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Η ανωτέρω ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here