Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Κορινθίων!

0
74
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Η Επιτροπής που συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων της 9-08-2018, προκειμένου να προτείνει προτάσεις για την προστασία των αγροτικών περιοχών του Δήμου οι οποίες επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία,αποφάσει και προτείνει την Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών του Δήμου Κορινθίων.

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι :

α. Δημήτριος Βλάχος γεωπόνος,
β. Σοφία Παπαμετζελοπούλου, αγρότισσα
γ. Χρήστος Μερκούρης αγρότης
δ. Βλάσσης Διαμαντόπουλος αγρότης,
ε. Γεώργιος Κώστας, αγρότης,
στ. Ανδρέας Πούλος αγρότης, σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας Λεχαίου,
ζ. Δημήτριος Γκούτσης αγρότης,
ση. Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος αγρότης και πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Άσσου και
θ. Χαράλαμπος Κουλούκης πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λεχαίου
μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων της 9-08-2018, προκειμένου να προτείνει προτάσεις για την προστασία των αγροτικών περιοχών του Δήμου οι οποίες επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία, αφού συνήλθαμε σήμερα 19 Αυγούστου 2018 στον Κάτω Άσσο Κορινθίας, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Την εκλογή ως προέδρου της επιτροπής του Δημήτριου Βλάχου και γραμματέα αυτής του Ανδρέα Πούλου.

Αφού λάβαμε υπόψη τα παρακάτω έγγραφα

α). To N.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 102Α/2002» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β). Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ). Το Ν.4249/2014 ΦΕΚ 73Α/2014 «Αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
δ). Απ: 2300/29-03-2016/υπ. Εσωτ & διοικ. Ανασυγκροτησης/γ.γ.π.π/δνση σχεδιασμού και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας)
ε). Την Υ.Α 1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7-4-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ 423/Β/2003.
στ). Το υπ’αριθ. 7742/01-11-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δνσης σχεδιασμού και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (ΑΔΑ:6Η37465ΧΘ7-Α4Θ).
ζ). Την θεομηνία που εκδηλώθηκε στις εξεταζόμενες περιοχές την 23 και την 27 Ιουλίου 208, οι οποίες δημιούργησαν πρωτοφανείς καταστροφές στην γεωργική παραγωγή αλλά και στον εξοπλισμό (σκέπαστρα αμπελιών, θερμοκηπίων κλπ)
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
να προτείνουμε στο Δήμο Κορινθίων, την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των παρακάτω περιοχών:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

– ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ – ΣΟΛΩΜΟΥ

Η οποία θα ισχύει από την ημέρα εκδήλωσης των καταστροφικών φαινομένων και για έξι (6) μήνες.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn