Χάσμα δεξιοτήτων εργαζομένων και αναγκών

0
93

Οι εργοδότες θεωρούν πως οι δεξιότητες και οι
ικανότητες του υφιστάμενου προσωπικού στην εταιρεία τους δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθώς
σύμφωνα με έρευνα της Adecco μόνο το 44% των εργοδοτών δηλώνει ότι οι
εργαζόμενοι ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της εταιρείας, όταν το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν 64%, ενώ 52% των συμμετεχόντων
απάντησαν ότι οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται μόνο εν μέρει στις
σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση σε
σχέση με το αντίστοιχο του 2016, που ήταν 34%.
Αυξητική τάση
παρουσιάζει επίσης το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι υπάρχει
αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που αναπτύσσει το σύστημα
εκπαίδευσης και σε αυτές που επιζητούν οι εταιρείες από τον σύγχρονο
υποψήφιο. Σύμφωνοι με την άποψη αυτή δηλώνουν οι συμμετέχοντες σε
ποσοστό 80%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 ήταν 75%. Αντίθετοι
με την άποψη αυτή είναι οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 20%.

Για
τον περιορισμό της αναντιστοιχίας αυτής συστήνεται η ενίσχυση της
πρακτικής άσκησης/ μαθητείας στις επιχειρήσεις (ποσοστό 68%), ενώ
ακολουθεί ως πρόταση η περαιτέρω εξοικείωση των σπουδαστών/ φοιτητών
μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος με πρακτικές αντίστοιχες εκείνων του
επιχειρηματικού κόσμου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρουσιάσεις, η
ομιλία σε κοινό, οι ομαδικές εργασίες κ.ά. (ποσοστό 57%). Προτείνεται
επίσης η ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας (ποσοστό 50%).
Με στόχο να γεφυρώσουν το κενό δεξιοτήτων
που διαπιστώνεται, οι εταιρείες δηλώνουν ότι σχεδιάζουν για το
προσωπικό εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες
λειτουργίας τους ή παρέχουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα
συμμετοχής σε προγράμματα ενίσχυσης της γνώσης και αύξησης της απόδοσης.
Σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, ποσοστό 88% των συμμετεχόντων
εργοδοτών δήλωσαν πως προσφέρονται από την εταιρεία τους. Ποσοστό 82%
των ερωτώμενων απάντησε ότι υλοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε
από τις ίδιες τις εταιρείες είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ άλλες
μορφές εκπαίδευσης και ανάπτυξης που αναφέρονται είναι η δυνατότητα
παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων (on line courses) (56%), καθώς
και η συμμετοχή σε ημερίδες / συνέδρια (55%).
Ο Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, δήλωσε σχετικά
ότι το έλλειμμα δεξιοτήτων που εντοπίζουν τα στελέχη αναφορικά με τους
υποψηφίους αναδεικνύει την ύπαρξη ενός κενού, του οποίου η γεφύρωση
είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να καλυφθούν οι ανοιχτές θέσεις
εργασίας που εξακολουθούν να υπάρχουν παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. «Η
δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης εντός των επιχειρήσεων,
αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θεωρούνται καίριες στους
οργανισμούς, είναι το κλειδί».