Streetlife

Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα 15.000 θέσεων του ΟΑΕΔ

Από σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για
συμμετοχή στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών». Από τις 15.000 θέσεις του νέου
προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους
ανέργους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

-Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, πριν από την υπόδειξή τους από τα
αρμόδια Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
-Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, μέχρι την υπόδειξή τους από τα
αρμόδια ΚΠΑ2.
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του ΚΕΑ, κατά την υπόδειξή τους από τα
αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό διάστημα
εγγεγραμμένης ανεργίας.
-Άνεργοι, ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας, πριν από την υπόδειξή
τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του προγράμματος «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016)
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016),
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την
πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα
είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της.
Επίσης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα
προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το
προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες, χωρίς
επιχορήγηση. Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους
και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ, δεν δεσμεύονται από τη
συγκεκριμένη διάταξη.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:

-Στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που
διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών
μηνών, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και όχι πέραν των
25 ημερών το μήνα.
-Στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν
κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, πριν
από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και όχι πέραν των 25 ημερών το
μήνα.
-Στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων
του ΚΕΑ, χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων
περιπτώσεων (1,2) και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.
-Στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας 30
έως 49 ετών, ωφελούμενων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής
Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική
άσκηση και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό
σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής -εντολή
κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, (εφόσον έχει παραλάβει
κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς
πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η επιχείρηση που
ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της,
θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση-υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του
υποκαταστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων,
μέσω των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δίνει τη δυνατότητα
στους εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους
για πρόσληψη ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες,
που δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των
εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την
περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή
εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το
τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν
συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής
για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το βιογραφικό
τους σημείωμα είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου,
µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού
Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο
ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια
Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Exit mobile version