Θα σπάσει τα «κοντέρ» του ΑΣΕΠ η προκήρυξη για γραμματείς στα δικαστήρια

0
2

Αν και το πρόβλημα στο σύστημα του ΑΣΕΠ αποκάλυψε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις τρεις προκηρύξεις που συνέπεσαν, η προκήρυξη 1Κ/2017 για 404 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη θέσεων στα δικαστήρια της χώρας καθώς και σε δικαστικές υπηρεσίες αναμένεται να θέσει το σύστημα για πολύ καιρό εκτός, αφού ήδη το ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές είναι τεράστιο AdTech Ad Η προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ θέτει ως ημερομηνία έναρξης τις 10 Φεβρουαρίου 2017 και λήξης τις 24 Φεβρουαρίου και θεωρείται ίσως η μοναδική προκήρυξη στα χρονικά που είναι δεδομένη η παράταση πριν από την έναρξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετά τα τόσα παρατράγουδα που δημιουργήθηκαν
. Οι θέσεις αφορούν Γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν Πρωτοδικεία, Εφετεία, Ειρηνοδικεία, Εισαγγελίες και τον Άρειο Πάγο.
Οι Γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών.
 Αιτήσεις 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει: Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥ-ΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Σύμφωνα με την προκήρυξη που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika.gr η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.
 Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δή-λωσαν οι υποψήφιοι.
 Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017 Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογη-τικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Αν και το πρόβλημα στο
σύστημα του ΑΣΕΠ αποκάλυψε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις τρεις
προκηρύξεις που συνέπεσαν, η προκήρυξη 1Κ/2017 για 404 προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη θέσεων στα δικαστήρια της χώρας καθώς
και σε δικαστικές υπηρεσίες αναμένεται να θέσει το σύστημα για πολύ
καιρό εκτός, αφού ήδη το ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές είναι τεράστιο
AdTech Ad

Η προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ θέτει ως ημερομηνία έναρξης τις 10
Φεβρουαρίου 2017 και λήξης τις 24 Φεβρουαρίου και θεωρείται ίσως η
μοναδική προκήρυξη στα χρονικά που είναι δεδομένη η παράταση πριν από
την έναρξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετά τα τόσα παρατράγουδα που
δημιουργήθηκαν.

Οι θέσεις αφορούν Γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα
στελεχώσουν Πρωτοδικεία, Εφετεία, Ειρηνοδικεία, Εισαγγελίες και τον
Άρειο Πάγο.

Οι Γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων
και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα
έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των
δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα
πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και
φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των
εισαγγελιών.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των
προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π.,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η
ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥ-ΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika.gr η
ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται
μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία
τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς,
που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που
απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα
τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα
τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα
προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της
ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή
ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις
10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση
αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δή-λωσαν οι
υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη
μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο
Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017
Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10
σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από
τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογη-τικά:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής
αίτησης.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

www.dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here