Ερχονται προσλήψεις στους δήμους της Κορινθίας

0
6
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Κέντρα Κοινότητας θα δημιουργηθούν στους 254 δήμους της χώρας, ενώ για την στελέχωση τους θα γίνουν μετακινήσεις υπαλλήλων αλλά και νέες προσλήψεις με σχέση πλήρους απασχόλησης, για τρία χρόνια.
Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθούν απο τους δήμους
Με την ενσωμάτωση των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Πρόνοιας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
Τα Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού, επιτελώντας: α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μέσω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και την απευθείας και άμεση ενημέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού. Η διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Κοινότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους: – Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού των προβλεπόμενων ειδικοτήτων με βάση τις προβλεπόμενες – για τέτοια ζητήματα – διαδικασίες του Δικαιούχου, ή/και – Προσλήψεις προσωπικού
Σημειώνεται ότι για το υφιστάμενο προσωπικό των «Κέντρων Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» τα οποία θα λειτουργήσουν ως Παραρτήματα Ρομά, έχει ληφθεί πρόνοια (μέσω σχετικών διατάξεων) και το προσωπικό αυτό δύναται να συνεχίσει να απασχολείται, ως προσωπικό πλέον, των διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας.
Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον στελεχώνεται με νέους υπαλλήλους, τους απασχολεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, όπου κριθεί απαραίτητο.
 Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
– Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας – Το χρονικό διάστημα απασχόλησης
– Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα
– Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου
– Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
 – Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής Ειδικότερα, στην προκήρυξη του Δικαιούχου για την πρόσληψη προσωπικού περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, στα οποία πέρα από τα τυπικά προσόντα που προκύπτουν από τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κέντρου, θα αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή καταστάσεις (π.χ. ανεργία, εμπειρία κλπ) και θα λαμβάνουν τις μονάδες που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Με την ενσωμάτωση των
Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού
Πρόνοιας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά
προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα
Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου
Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού

Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στο έργο των
κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού,
επιτελώντας:
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μέσω
πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των
ωφελούμενων, γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα
κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και την απευθείας και άμεση
ενημέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού.

Η διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Κοινότητας πραγματοποιείται με δύο
τρόπους:
– Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού των προβλεπόμενων ειδικοτήτων με
βάση τις προβλεπόμενες – για τέτοια ζητήματα – διαδικασίες του
Δικαιούχου, ή/και
– Προσλήψεις προσωπικού

Σημειώνεται ότι για το υφιστάμενο προσωπικό των «Κέντρων Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» τα οποία θα λειτουργήσουν ως Παραρτήματα Ρομά, έχει
ληφθεί πρόνοια (μέσω σχετικών διατάξεων) και το προσωπικό αυτό δύναται
να συνεχίσει να απασχολείται, ως προσωπικό πλέον, των διευρυμένων
Κέντρων Κοινότητας.

Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον στελεχώνεται με νέους υπαλλήλους, τους
απασχολεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς
και με συμβάσεις έργου, όπου κριθεί απαραίτητο.

Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου, ακολουθούνται οι
διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις
προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους
πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ.

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του
Δικαιούχου, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
– Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το
Κέντρο Κοινότητας
– Το χρονικό διάστημα απασχόλησης
– Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα
– Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου
– Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
– Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
Ειδικότερα, στην προκήρυξη του Δικαιούχου για την πρόσληψη προσωπικού
περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, στα
οποία πέρα από τα τυπικά προσόντα που προκύπτουν από τις προδιαγραφές
λειτουργίας του Κέντρου, θα αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή καταστάσεις
(π.χ. ανεργία, εμπειρία κλπ) και θα λαμβάνουν τις μονάδες που
παρουσιάζονται στη συνέχεια.

www.dikaiologitika.gr

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn