Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας

0
3

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο του Νομού Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου,
Αρχαία Κόρινθος Ν. Κορινθίας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017 1
200 ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Νεμέας, Νεμέα
-Κορινθίας Ν. Κορινθίας ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017 3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «23-08-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΑ
Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, ΤΚ 20007,απευθύνοντάς την στην γραμματεία
της υπηρεσίας υπόψιν κας Καλαντζή Σοφίας από 09-13.00 (τηλ.
επικοινωνίας: 27410-31443).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης την 01-12-2016, της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στους Αρχαιολογικούς
Χώρους & Μουσεία, στους οποίους προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων
Κορινθίων και Νεμέας, όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας.,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες, η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, (δηλαδή από 02-12-2016 έως 12-12-2016).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση: ΕΦΑ Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, ΤΚ
20007 β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα –
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων – Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

Δειτε την προκηρυξη εδω

www.dikaiologitika.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «23-08-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016».

www.dikaiologitika.gr


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016».


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΑ Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, ΤΚ 20007,απευθύνοντάς την στην γραμματεία της υπηρεσίας υπόψιν κας Καλαντζή Σοφίας από 09-13.00 (τηλ. επικοινωνίας: 27410-31443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης την 01-12-2016, της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στους Αρχαιολογικούς Χώρους & Μουσεία, στους οποίους προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας, όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, (δηλαδή από 02-12-2016 έως 12-12-2016). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση: ΕΦΑ Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, ΤΚ 20007 β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 Δειτε την προκηρυξη εδω

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου,
Αρχαία Κόρινθος Ν. Κορινθίας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017 1
200 ΕΦ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Νεμέας, Νεμέα
-Κορινθίας Ν. Κορινθίας ΔΕ Ημερησίων φυλάκων Αρχαιοτήτων Από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2017 3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «23-08-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΑ
Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, ΤΚ 20007,απευθύνοντάς την στην γραμματεία
της υπηρεσίας υπόψιν κας Καλαντζή Σοφίας από 09-13.00 (τηλ.
επικοινωνίας: 27410-31443).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης την 01-12-2016, της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στους Αρχαιολογικούς
Χώρους & Μουσεία, στους οποίους προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων
Κορινθίων και Νεμέας, όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας.,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες, η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, (δηλαδή από 02-12-2016 έως 12-12-2016).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση: ΕΦΑ Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, ΤΚ
20007 β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα –
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων – Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

Δειτε την προκηρυξη εδω

www.dikaiologitika.gr