Ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Πελοπόννησο

0
0

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τη
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας, του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας και την Αναπτυξιακής Εταιρείας
Πελοπόννησος Α.Ε. – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση
του έργου “Διαχείριση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και
δυνατοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τόνωση της τοπικής
οικονομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας”.

Σύμφωνα με τη Περιφέρεια το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι
συνθήκες δραματικής οικονομικής πίεσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών είχαν ως αναγκαίο και αναπόφευκτο αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή και
αναβολές στην προώθηση προγραμμάτων ανάδειξης και αξιοποίησης
επενδυτικών δυνατοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σήμερα στο πλαίσιο
προσαρμογής της στο νέο οικονομικό περιβάλλον η Περιφέρεια Πελοποννήσου
προτίθεται να υλοποιήσει, με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
Περιφέρειας και την αναπτυξιακή εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε.» σημαντικές
δράσεις που επικεντρώνονται:

α) στην αναζήτηση και ανάδειξη τρόπων βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και

β) τη διαχείριση σε σχέση με την ανωτέρω περιουσία της Περιφέρειας
των βέλτιστων επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος από πλευράς οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων η Περιφέρεια Πελοποννήσου
προσβλέπει στη δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας για την Περιφέρεια με
γνώμονα την τόνωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας και την αναπτυξιακή της ανέλιξη.

Στην υλοποίηση των δράσεων προβολής και προώθησης επενδυτικών
ευκαιριών και δυνατοτήτων της Περιφέρειας, που απώτερο σκοπό έχουν την
τόνωση της ροής παραγωγικών επενδυτικών πόρων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
θα υποστηρίζεται έμπρακτα από τις Περιφερειακές Αρχές και τους Δήμους
των Περιφερειακών Ενοτήτων της, αποτελώντας έναν από τους βασικούς
μοχλούς ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από εκτίμηση του συνόλου των
προαναφερθέντων στοιχείων και της ανάγκης μελέτης και προβολής των
επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων που διαθέτει σε έκαστη των
περιφερειακών ενοτήτων της στοχεύει συνδυασμό μέτρων και ενεργειών για:

– Τη μελέτη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

– Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών και
δυνατοτήτων στο εξωτερικό, προκειμένου για την προσέλκυση παραγωγικών
επενδυτικών πόρων υψηλού ενδιαφέροντος.

– Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

– Την δημιουργία συνεργειών στρατηγικού ενδιαφέροντος με όλους τους
κλάδους ανάπτυξης και την δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού
αποθέματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με την εισαγωγή καινοτομιών στη διαδικασία της διαμόρφωσης
του ήδη υπάρχοντος και την στοχευμένη προώθηση των επενδυτικών
δυνατοτήτων.

– Την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα
διατεθούν τα επόμενα έτη με απώτερο σκοπό την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία
τη Περιφέρειας.

– Την αξιοποίηση υποδομών και δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέσω
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την επίτευξη της μέγιστης
δυνατής συνέργειας με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από αναπτυξιακά
προγράμματα.

– Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ήδη απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού.

Η μελέτη στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης στοχεύει κατ’ αρχήν
να θέσει δυναμικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου στον χάρτη των περιοχών
εκείνων που είναι ικανές και κατάλληλες για τη χωροθέτηση επενδύσεων
υψηλού ενδιαφέροντος, ώστε να προσελκυσθεί το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον των
υποψήφιων επενδυτών. Στην κατεύθυνση αυτή αναδεικνύονται τα
πλεονεκτήματα της Περιφέρειας συγκριτικά με άλλες εναλλακτικές και
οικοδομείται ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας (place branding), ώστε σε
πρώτη φάση να επιτευχθεί η διαφοροποίηση της από άλλες, ανταγωνιστικές,
επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται ολοκληρωμένη επιστημονική
τεκμηρίωση σε ζητήματα που αφορούν στα κατάλληλα νομικά εργαλεία και
στους θεσμικούς υποδοχείς των επενδύσεων. Παράλληλα, εφόσον τούτο κριθεί
σκόπιμο και αναγκαίο, υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης τρόπων δέσμευσης
των υποψήφιων επενδυτών, σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο, ώστε τα
οφέλη να διαχέονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στις τοπικές
κοινωνίες (ενδεικτικά προσλήψεις προσωπικού από τον Δήμο που θα
φιλοξενεί την επένδυση, απορρόφηση τοπικών αγροτικών προϊόντων κλπ).

Σε αυτό το πλαίσιο εντοπίζονται τα ακίνητα που διαθέτουν τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά για την προσέλκυση σύγχρονων επενδύσεων, αναδεικνύονται
τα πλεονεκτήματά τους, εντοπίζονται τυχόν προβλήματα και δρομολογείται η
επίλυση των προβλημάτων αυτών με ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών από
μέρους της διοίκησης. Τέλος δημιουργείται το υλικό προώθησης των
επενδυτικών δυνατοτήτων που θα απευθύνεται στοχευμένα (για κάθε
περίπτωση) σε συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό που λαμβάνει μέρος στις
διενεργούμενες στο εξωτερικό, εξειδικευμένες εκθέσεις υψηλής
αναγνωρισιμότητας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο έως
τον Ιούλιο 2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 490.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.